VITA | CARMINA אהיל רצפה גדול לבן

₪560.00  ₪775.00

אהילים מעוצבים מדנמרק - ויטה מנורת קרמינה המיוחדת מעוצבת בהשראת גלי הדיונות הרכיםלאורך קוי החוף המדהימים סביב דנמרק. המנורה מציגה קווים חזותיים רגועים בגישה ליניארית קפדניתחדישה בתולדות העיצוב הצפוני הפשטני. כל אהיל...