VITA | CARMINA אהיל שולחן מיני ורוד

₪487.50  ₪650.00

אהילים מעוצבים מדנמרק - ויטה מנורת קרמינה המיוחדת מעוצבת בהשראת גלי הדיונות הרכיםלאורך קוי החוף המדהימים סביב דנמרק. המנורה מציגה קווים חזותיים רגועים בגישה ליניארית קפדניתחדישה בתולדות העיצוב הצפוני הפשטני. כל אהיל...